آزمایشگاه‌ها

تجهیزات محیط زیست در دانشگاه  

 

مرکز تحقیقات آب و انرژی 

آزمایشگاه آب و فاضلاب و هوا

دستگاه اتوکلاو
کاربرد: استریل کردن محیط کشت میکروبی

دستگاه پرتابل آنالیزوز اندازه‌گیری آلاینده های محیطی شامل :NO2، SO2، CO

دستگاه پرتابل نمونه‌برداری گرد غبار محیطی
کاربرد: نمونه‌برداری گرد غبار محیطی

دستگاه گاز کروماتوگراف پرتابل با دتکتور مخصوص از نوع SAW
کاربرد: آنالیز کمی و کیفی بخار ترکیبات آلاینده آلی در محیط زیست (آب، خاک و هوا)

مرکز علوم و فناوری نانو

آزمایشگاه سنتز و آنالیز نانو مواد
دستگاه Glove box
کاربرد: محفظه انجام آزمایش در شرایط محیطی کنترل شده
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

دانشکده فیزیک

آزمایشگاه شیمی فیزیک
دستگاه کوره لوله ای خلأ
کاربرد: پخت لایه ها در محیط های مختلف تا دمای ۱۰۰۰ درجه سانتی گراد

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

دانشکده مهندسی شیمی و نفت

آزمایشگاه بیوتکنولوژی و محیط زیست
دستگاه اتوکلاو
کاربرد: استریل کردن ابزارها و محیط کشت

آزمایشگاه مهندسی پزشکی
دستگاه حمام با گردش آب
کاربرد: برای ایجاد چرخش مناسب آب در دمای محیط
دستگاه آب مقطر گیر
دستگاه آون
دستگاه آون
دستگاه آون
دستگاه آون خلأ
دستگاه اختلاط سیالات
دستگاه پمپ خلأ
دستگاه تست حلالیت
دستگاه تست سایش
دستگاه تست سختی راکول
دستگاه حمام با گردش آب
دستگاه خشک کن سینی دار
دستگاه دیالیز
دستگاه راکتور هوا چرخشی
دستگاه ریوز با صافی دیالیز
دستگاه سانتریفیوژ ۸ شاخه
دستگاه سیرکولاتور آب
دستگاه فتومتر UV
دستگاه مخازن هم زن دار
دستگاه ویبراتور و شیکر

آزمایشگاه آنالیز

دستگاه pH متر
دستگاه آنالایزر خلوص گاز
دستگاه اسپکتروفتومتر UV-VIS
دستگاه اندازه گیری کشش سطحی
دستگاه پایونا
دستگاه پلاریمتر
دستگاه ترازوی آزمایشگاهی
دستگاه دنسیومتر
دستگاه رفراکتومتر
دستگاه کروماتوگرافی گازی
دستگاه کروماتوگرافی گازی
دستگاه کروماتوگرافی گازی
دستگاه کروماتوگرافی گازی
دستگاه کروماتوگرافی مایع
دستگاه ویسکومتر

آزمایشگاه انتقال حرارت
دستگاه انتقال حرارت جابجایی آزاد
دستگاه انتقال حرارت جابجایی اجباری
دستگاه تابش
دستگاه مبدل حرارتی از نوع کولر هوایی
دستگاه مبدل حرارتی پوسته ای لوله ای
دستگاه مبدل صفحه ای و مارپیچی شیشه ای
دستگاه مخزن همزده
دستگاه میعان قطره ای و فیلمی
دستگاه هدایت در جامدات

آزمایشگاه پلیمر

دستگاه آون خلأ
دستگاه اکسترودر
دستگاه اندازه گیری شاخص جریان ذوب
دستگاه پرس
دستگاه پلیمریزاسیون
دستگاه تست سایش لاستیک
دستگاه تولید فیلم دمشی
دستگاه سختی سنجی
دستگاه غلطک
دستگاه قالب گیری تزریقی
دستگاه کشش
دستگاه کوره الکتریکی
دستگاه ویسکومتر

آزمایشگاه صنایع غذایی و بیوتکنولوژی
دستگاه آسیاب گلوله ای
دستگاه آون انکوباتور
دستگاه اتوکلاو
دستگاه اسپکتروفتومتر
دستگاه انکوباتور فشار بالا
دستگاه پمپ خلأ
دستگاه پمپ سرنگی
دستگاه جار بی هوازی
دستگاه میکروسکوپ فلورسان
آزمایشگاه خواص سیالات نفتی
دستگاه PVT- Cell
دستگاه لوله قلمی Slim Tube
آزمایشگاه خواص سنگهای مخزن

دستگاه آماده سازی مغزه
دستگاه آماده سازی مغزه
دستگاه آماده سازی مغزه
دستگاه آماده سازی مغزه
دستگاه آماده سازی مغزه
دستگاه اشباع کننده اتوماتیک
دستگاه اندازه گیری اشعه گامای طبیعی
دستگاه اندازه گیری تخلخل با جیوه
دستگاه اندازه گیری تخلخل و تراوایی(KEYPHI)
دستگاه اندازه گیری تنش سطحی(IFT700)
دستگاه اندازه گیری حجم توده به روش هندسی
دستگاه اندازه گیری خواص الکتریکی مغزه(EPS-700)
دستگاه اندازه گیری فشار موئینگی (CAPRI)
دستگاه سیستم حرارتی اندازه گیری اشباع نفت، آب و مغزه (Retort Oven)
دستگاه شستشوی مغزه با گاز کربنیک
دستگاه عکسبرداری دیجیتال از نمونه مغزه کامل
دستگاه مجموعه دستگاه اندازه گیری اشباع نفت،آب ومغزه(Dean stark)
آزمایشگاه عملیات واحد صنعتی
دستگاه استخراج جامد – مایع
دستگاه استخراج مایع- جامد
دستگاه برج آکنده
دستگاه برج تقطیر سینی دار (۷ سینی)
دستگاه تبخیر کننده دو مرحله ای
دستگاه تبخیر کننده فیلم بالارو
دستگاه خشک کن پاشنده
دستگاه خشک کن دوار

آزمایشگاه نفت
دستگاه انعطاف پذیری مواد قیری
دستگاه تعیین ضریب شکست
دستگاه تقطیر اتمسفری
دستگاه تقطیر در خلأ
دستگاه فشار بخار رید
دستگاه لزجت سنج موئین
دستگاه نفوذپذیری قیرها
دستگاه نقطه ابری شدن و ریزش
دستگاه نقطه دود کنندگی
دستگاه نقطه فلاش
دستگاه هیدرومتری
دستگاه ویسکوزیته سی بولت

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

دانشکده مهندسی صنایع
آزمایشگاه ارگونومی (فاکتورهای انسانی)
دستگاه آنتروپومتر سه بعدی
کاربرد: ثبت کننده ابعاد محیطی بدن
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

دانشکده مهندسی انرژی

آزمایشگاه فیزیک هسته ای
آزمایشگاه آشکار سازی و دوزیمتری
آزمایشگاه کاربرد پرتوها و رادیوایزوتوپها
آزمایشگاه الکترونیک

کارگاه (در دست تکمیل)
همچنین احداث آزمایشگاه ترموهیدرولیک و آزما?شگاه پژوهشی برای کاربردهای صنعتی پرتوها در برنامه توسعه دانشکده پیش بینی شده است .
امکانات آزمایشگاهی مورد نیاز گروه مهندسی سیستمهای انرژی در محل پژوهشکده علوم و فناوری انرژی شریف پیش بینی شده است
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
پژوهشکده آب و فاضلاب
تجهیزات موجود در آزمایشگاه آب و فاضلاب عبارتند از :

اسپکترومتر جذب اتمی – اسپکتروفتومتر – ترازوی دیجیتال – انکوباتور – اتوکلاو – آون – سانتریفیوژ

پمپ خلاً – pH متر- DO متر – EC متر – رآکتور COD – میکروبورت – آب مقطر گیر – کدورت سنج – روتامتر

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

پژوهشکده بیوشیمی
دستگاه آب مقطر گیری فوق خالص
دستگاه اتوکلاو
دستگاه اسپکتروفتومتر
دستگاه جار تست
دستگاه جذب اتمی
دستگاه سانتریفیوژ
دستگاه سانتریفیوژ
دستگاه سردخانه
دستگاه شیکر
دستگاه شیکر
دستگاه فرمانتور
دستگاه فرمانتور
دستگاه فیلتراسیون یو اف
دستگاه میکروسکوپ تحقیقاتی
دستگاه هود