مدیر

دکتر وثوقی
دانشکده مهندسی شیمی و نفت
+۹۸ (۰۲۱) ۶۶۱۶۴۱۰۴