هیئت علمی

 

گروه پژوهشی آب، خاک و فاضلاب
 
 
 
مهندس سید رضا موسوی
 
 
مهندس میرزایی

گروه پژوهشی هوا

 

دکتر مهدی جلیلی
دکتر مجید عباسپور

گروه پژوهشی زیست قناوری غذایی و نانو

 

گروه پژوهشی زیست فناوری نفت و معدن

 

 

 
 
گروه پژوهشی توسعه پایدار و مواد

 

دکتر حسین گل نبی
دکتر فریدون گبل